ZekerZorg


Home
Vergelijk Zorgverzekering
Gemiddelde premiestijging
Transparantie
ZekerZorg
Nieuws
AFM

Hou mij op de hoogte:

Ook in 2016 één van de laagste premies van NL
Premie Menzis Basisverzekering 2016 is € 107
Van Prinsjesdag tot premie
Premie zorgverzekering OZF bekend
Premie zorgverzekering Pro Life bekend
Zorgverzekering 2016 Salland
Premie zorgverzekering 2016 Delta Lloyd
Hoe is de premie opgebouwd?
Kijk niet alleen naar de ‘kale’ premie
Premie Bewuzt basisverzekering 2015: vanaf € 70
Ditzo vrije keuze voor ziekenhuizen en specialisten
Beperkte premiestijging en ruime keuzevrijheid bij Zorg en Zekerheid
Stel zelf je zorgverzekering samen
Premie 2015 ONVZ
IAK Verzekeringen 2015

Beperkte premiestijging en ruime keuzevrijheid bij Zorg en Zekerheid

19-11-2014

Dankzij een goede zorginkoop en de inzet van financiële resultaten van de voorgaande jaren, stijgen de premies van zowel de basisverzekering als de aanvullende verzekering beperkt. De premie voor de Zorg Zeker Polis bedraagt in 2015 € 101,95.
Deze beperkte stijging van 5,2% is mogelijk door het jarenlange stabiele premiebeleid dat de zorgverzekeraar voert. Door een zorgvuldige afweging van kosten, benodigde reserves en betaalbare zorg worden grote premieschommelingen voorkomen. In de naturapolis handhaaft de zorgverzekeraar de grote keuzevrijheid voor zorgaanbieders. Dit in tegenstelling tot de naturapolissen met een selectief zorgaanbod die andere zorgverzekeraars aanbieden.

Kostenstijging in de zorg
In 2015 worden de wijkverpleging, de langdurige Geestelijke Gezondheidszorg en de zorg aan huis voor zintuiglijk gehandicapten overgeheveld uit de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet. Dit leidt tot een toename van de kosten in de Zorgverzekeringswet.

De minister van VWS raamt de zorgkosten op 10% hoger voor 2015. Dat is hoger dan de regionale zorgverzekeraar inschat. Ton van Houten, voorzitter Raad van Bestuur licht toe: ’Zorg en Zekerheid maakt scherpe afspraken met zorgaanbieders over kwaliteit, prijs en beschikbaarheid van zorg. Door de goede resultaten daarvan in de voorgaande jaren, kunnen we de kosten en premiestijging beperken.’

Goede zorg dichtbij huis
’De veranderingen in de zorg gaan gepaard met bezuinigingen’ erkent Van Houten. ’Maar zij zijn wel nodig om de kosten van de zorg ook voor latere generaties betaalbaar te houden. Met de gemeenten en zorgaanbieders gaan we de zorg anders inrichten, dicht bij huis. Onze zorginkopers maken met hen dagelijks samenwerkingsafspraken om de veranderingen zo soepel mogelijk te doen verlopen. Voor onze verzekerden organiseren we lokaal bijeenkomsten waar zij terecht kunnen met hun vragen.’

Teruggave van de reserves
Net als in 2014 investeert Zorg en Zekerheid een deel van de reserves in de premie om deze zo laag mogelijk te kunnen stellen. Hennie Limberger, lid Raad van Bestuur legt uit: ’Zorg en Zekerheid is een Onderlinge Waarborgmaatschappij en niet gericht op winst. Onze positieve resultaten geven we daarom terug aan onze verzekerden.’

De maandpremies voor 2015 gelden per verzekerde vanaf 18 jaar, gebaseerd op een vrijwillig eigen risico van € 0,00 per maand. Het wettelijk verplichte eigen risico bedraagt € 375,00 per jaar.

Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd, ook voor alle aanvullende verzekeringen.

http://www.zorgenzekerheid.nl


Specialhotels
Bijzondere en romantische hotels in Nederland, België en Luxemburg
www.specialhotels.nl
ZekerZorg is het enige echt onafhankelijke
vergelijk van premies zorgverzekeringen